ศิลปะ
การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 87.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 83.67 ทอง ชมเชย
5 นาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 82.67 ทอง ชมเชย
6 เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 82.67 ทอง ชมเชย
7 เปรมติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 81 ทอง 7
8 เพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 79.33 เงิน 8
9 กุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 77.33 เงิน 9
10 หนองบัวฮีวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 77.33 เงิน 9
11 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 73.67 เงิน 11
12 เทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 73.67 เงิน 11
13 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 71.67 เงิน 13
14 ลำปาววิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 67.33 ทองแดง 14
15 โพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 66.33 ทองแดง 15

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 77.67 เงิน ชนะเลิศ
2 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 71 เงิน ชมเชย
5 ไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 69 ทองแดง ชมเชย
6 มะค่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 68 ทองแดง ชมเชย
7 แชแลวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 68 ทองแดง ชมเชย
8 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 67.33 ทองแดง 8
9 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 66.33 ทองแดง 9
10 ปรางค์ทองวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 65.33 ทองแดง 10
11 เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 65 ทองแดง 11
12 เทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 63.67 ทองแดง 12
13 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 63.67 ทองแดง 12
14 เทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 63.33 ทองแดง 14
15 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 59.33 เข้าร่วม 15
16 เทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 56 เข้าร่วม 16

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๒ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลวัดบูรพาภิราม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 80.33 ทอง ชมเชย
5 เทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 80.33 ทอง ชมเชย
6 เทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 76.67 เงิน ชมเชย

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 93 ทอง ชมเชย
5 เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 93 ทอง ชมเชย
6 โนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 93 ทอง ชมเชย
7 ชัยนาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 90 ทอง 7
8 เวียงสะอาดพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 90 ทอง 7
9 ไร่ใต้ประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 90 ทอง 7
10 ประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 85 ทอง 10
11 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 85 ทอง 10
12 โพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 85 ทอง 10
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 80 ทอง 13
14 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 80 ทอง 13
15 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 80 ทอง 13
16 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 80 ทอง 13
17 เทศบาลหนองหญ้าม้า (กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 80 ทอง 13
18 มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 75 เงิน 18
19 มัธยมหนองเขียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 18
20 หนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 75 เงิน 18
21 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 75 เงิน 18
22 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 75 เงิน 18
23 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 75 เงิน 18
24 เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 75 เงิน 18
25 เทศบาล ๒ (ทีโอเอพิทยาคม) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 75 เงิน 18
26 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 75 เงิน 18
27 เทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 18
28 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 18

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บัวงามวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 88 ทอง ชมเชย
5 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 88 ทอง ชมเชย
6 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 88 ทอง ชมเชย
7 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 85 ทอง 7
8 ราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 85 ทอง 7
9 หัวเรือพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 85 ทอง 7
10 เทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 85 ทอง 7
11 เทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 85 ทอง 7
12 ชัยนาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 12
13 ชุมชนศรีสะอาด เทศบาล 1 เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 75 เงิน 12
14 ด่านเกวียนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 12
15 มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 75 เงิน 12
16 สาธิตเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 75 เงิน 12
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 75 เงิน 12
18 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 75 เงิน 12
19 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 75 เงิน 12
20 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 75 เงิน 12
21 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 75 เงิน 12
22 เทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 12
23 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 75 เงิน 12
24 เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 75 เงิน 12
25 เทศบาล ๒ (ทีโอเอพิทยาคม) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 75 เงิน 12
26 เทศบาลบ้านตูม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 12
27 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 75 เงิน 12
28 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 12
29 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 12
30 โพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 75 เงิน 12
31 ดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 70 เงิน 31
32 หนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 70 เงิน 31
33 เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 70 เงิน 31
34 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 70 เงิน 31
35 เทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 70 เงิน 31
36 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 70 เงิน 31
37 เทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 70 เงิน 31
38 เทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 70 เงิน 31

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนศรีสะอาด เทศบาล 1 เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 95 ทอง ชมเชย
5 เทศบาล ๒ "รัชมังคลานุสรณ์" เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 95 ทอง ชมเชย
6 เทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 95 ทอง ชมเชย
7 อนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 92 ทอง 7
8 บ้านหนองเสี้ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 92 ทอง 7
9 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 92 ทอง 7
10 เทศบาล 1 หนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 92 ทอง 7
11 เทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 92 ทอง 7
12 บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน อบต.ผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ 90 ทอง 12
13 บ้านเพียนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 90 ทอง 12
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 90 ทอง 12
15 เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 90 ทอง 12
16 เทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 90 ทอง 12
17 เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 90 ทอง 12
18 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 90 ทอง 12
19 เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 90 ทอง 12
20 เทศบาล ๑ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 90 ทอง 12
21 เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 90 ทอง 12
22 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 90 ทอง 12
23 เทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 90 ทอง 12
24 เทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 90 ทอง 12
25 เทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 90 ทอง 12
26 เทศบาลตำบลร่องคำ เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 90 ทอง 12
27 เทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 90 ทอง 12
28 เทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 90 ทอง 12
29 เทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล1) เทศบาลตำบลนาดอกคำ จังหวัดเลย 90 ทอง 12
30 เทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 90 ทอง 12
31 เทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 90 ทอง 12
32 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 90 ทอง 12
33 อนุบาลเชียงคาน (เทศบาล ๑) เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย 80 ทอง 33
34 เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 80 ทอง 33
35 เทศบาล1(หนองสิมใหญ่) เทศบาลตำบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 80 ทอง 33
36 เทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 80 ทอง 33
37 เทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 80 ทอง 33
38 เทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 80 ทอง 33
39 เทศบาลธาตุ เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย 80 ทอง 33
40 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 80 ทอง 33
41 เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 75 เงิน 41
42 เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 75 เงิน 41
43 กระดิ่งทอง(เทศบาล2) เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 75 เงิน 41
44 ชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 75 เงิน 41
45 ปวนพุวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 75 เงิน 41
46 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 75 เงิน 41
47 อนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 41
48 อนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 75 เงิน 41
49 อนุบาลเทศบาลตำบลนาเหล่า เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 75 เงิน 41
50 อนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 41
51 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 41
52 อนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 75 เงิน 41
53 เทศบาล 1 วัดเทพมงคล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 75 เงิน 41
54 เทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 41
55 เทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 41
56 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 75 เงิน 41
57 เทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 75 เงิน 41
58 เทศบาล ๑ (บ้านค้อ) เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 75 เงิน 41
59 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 41
60 เทศบาล2ชุมชนบ้านดุง เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 41
61 เทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 41
62 เทศบาลตำบลโนนสะอาด เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 75 เงิน 41
63 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 75 เงิน 41
64 เทศบาลนาดินดำ 2 หนองนาทราย เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 75 เงิน 41
65 เทศบาลนาเชือก เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 75 เงิน 41
66 เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 41
67 เทศบาลบุณฑริก เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 75 เงิน 41
68 เทศบาลบ้านคำนางรวย เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี 75 เงิน 41
69 เทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 75 เงิน 41
70 เทศบาลบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 41
71 เทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 75 เงิน 41
72 เทศบาลศรีเชียงใหม่ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 75 เงิน 41
73 เทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 41
74 เทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 75 เงิน 41
75 เทศบาลเชียงเครือ เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 75 เงิน 41
76 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 75 เงิน 41
77 โนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 75 เงิน 41
78 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 41
79 บ้านบากเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 70 เงิน 79
80 เทศบาลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 70 เงิน 79
81 บ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 79
82 บ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 70 เงิน 79
83 อนุบาลหนองกอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 79
84 อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 70 เงิน 79
85 อนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 70 เงิน 79
86 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 70 เงิน 79
87 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 70 เงิน 79
88 เทศบาล 1 โสกคูณ เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 79
89 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 70 เงิน 79
90 เทศบาลท่าสะอาด เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ 70 เงิน 79
91 เทศบาลนากลาง 1 เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 70 เงิน 79
92 เทศบาลนาอาน1บ้านติดต่อ เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย 70 เงิน 79
93 เทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 70 เงิน 79
94 เทศบาลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 70 เงิน 79
95 เทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 70 เงิน 79
96 เทศบาลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 70 เงิน 79
97 เทศบาลหนองแก เทศบาลตำบลหนองแก จังหวัดขอนแก่น 70 เงิน 79
98 บ้านห้วยสายหนัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - -
99 อนุบาลเทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดขอนแก่น - -
100 อนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี - -

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 95 ทอง ชมเชย
5 เทศบาล ๒ "รัชมังคลานุสรณ์" เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 95 ทอง ชมเชย
6 เทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 95 ทอง ชมเชย
7 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 90 ทอง 7
8 เทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 90 ทอง 7
9 เทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 90 ทอง 7
10 เทศบาลนาเชือก เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 90 ทอง 7
11 เทศบาลบ้านฝายดินสอ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 90 ทอง 7
12 เทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 90 ทอง 7
13 อนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 88 ทอง 13
14 เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 88 ทอง 13
15 เทศบาลนาด้วง เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 88 ทอง 13
16 บ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 88 ทอง 13
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๓ (บ้านฟากนา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 88 ทอง 13
18 เทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 88 ทอง 13
19 เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 88 ทอง 13
20 เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 88 ทอง 13
21 เทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 88 ทอง 13
22 เทศบาล ๑ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 88 ทอง 13
23 เทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 88 ทอง 13
24 เทศบาลตำบลร่องคำ เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 88 ทอง 13
25 เทศบาลนากลาง 1 เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 88 ทอง 13
26 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 88 ทอง 13
27 เทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 88 ทอง 13
28 เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 85 ทอง 28
29 ชุมชนบ้านนากอกหนองบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 85 ทอง 28
30 ดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 85 ทอง 28
31 อนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 85 ทอง 28
32 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 85 ทอง 28
33 เทศบาล2ชุมชนบ้านดุง เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 85 ทอง 28
34 เทศบาลตำบลจักราช เทศบาลตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา 85 ทอง 28
35 เทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 85 ทอง 28
36 เทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 85 ทอง 28
37 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 85 ทอง 28
38 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 75 เงิน 38
39 อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 75 เงิน 38
40 อนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 38
41 อนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 75 เงิน 38
42 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 75 เงิน 38
43 เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 75 เงิน 38
44 เทศบาล 2 ศรีบุญเรือง เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 75 เงิน 38
45 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 38
46 เทศบาล1(หนองสิมใหญ่) เทศบาลตำบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 75 เงิน 38
47 เทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 38
48 เทศบาลธาตุ เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย 75 เงิน 38
49 บ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 73 เงิน 49
50 บ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน อบต.ผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ 73 เงิน 49
51 บ้านหนองมะเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 73 เงิน 49
52 บ้านหนองเสี้ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 73 เงิน 49
53 บ้านห้วยสายหนัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 73 เงิน 49
54 ปวนพุวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 73 เงิน 49
55 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 73 เงิน 49
56 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 73 เงิน 49
57 อนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี เทศบาลตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 73 เงิน 49
58 อนุบาลเทศบาลตำบลนาเหล่า เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 73 เงิน 49
59 อนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 73 เงิน 49
60 เทศบาล 1 วัดเทพมงคล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 73 เงิน 49
61 เทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 73 เงิน 49
62 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 73 เงิน 49
63 เทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 73 เงิน 49
64 เทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 73 เงิน 49
65 เทศบาลตำบลโนนสะอาด เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 73 เงิน 49
66 เทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 73 เงิน 49
67 เทศบาลท่าสะอาด เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ 73 เงิน 49
68 เทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล1) เทศบาลตำบลนาดอกคำ จังหวัดเลย 73 เงิน 49
69 เทศบาลนาดินดำ 2 หนองนาทราย เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 73 เงิน 49
70 เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 73 เงิน 49
71 เทศบาลบ้านคำนางรวย เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี 73 เงิน 49
72 เทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 73 เงิน 49
73 เทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 73 เงิน 49
74 เทศบาลหนองแก เทศบาลตำบลหนองแก จังหวัดขอนแก่น 73 เงิน 49
75 เทศบาลเชียงเครือ เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 73 เงิน 49
76 เทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 73 เงิน 49
77 บ้านบากเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 70 เงิน 77
78 เทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 70 เงิน 77
79 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 70 เงิน 77
80 อนุบาลหนองกอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 77
81 อนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 70 เงิน 77
82 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 70 เงิน 77
83 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 70 เงิน 77
84 เทศบาล 1 หนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 70 เงิน 77
85 เทศบาล 1 โสกคูณ เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 77
86 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 70 เงิน 77
87 เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 70 เงิน 77
88 เทศบาล ๑ (บ้านค้อ) เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 70 เงิน 77
89 เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 70 เงิน 77
90 เทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 77
91 เทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 70 เงิน 77
92 เทศบาลตำบลน้ำโสม เทศบาลตำบลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 77
93 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 70 เงิน 77
94 เทศบาลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 70 เงิน 77
95 เทศบาลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 70 เงิน 77
96 เทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 70 เงิน 77
97 เทศบาลศรีเชียงใหม่ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 70 เงิน 77
98 เทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 70 เงิน 77
99 เทศบาล๑โคกสูง เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 70 เงิน 77
100 เทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา - -

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๓ ห้าธันวาคม เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล ๒ มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๒ (บ้านขอนแดง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 92 ทอง ชมเชย
5 เทศบาลเลิงนกทา เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 91 ทอง ชมเชย
6 เทศบาล ๒ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 90 ทอง ชมเชย
7 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 89 ทอง 7
8 เทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 88 ทอง 8
9 เทศบาลคำตากล้า เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 88 ทอง 8
10 อนุบาลศรีโคตบูร เทศบาตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม 87 ทอง 10
11 เทศบาล 4 ฉลองรัตน เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 87 ทอง 10
12 เทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 87 ทอง 10
13 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 87 ทอง 10
14 เทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 84 ทอง 14
15 เทศบาลอำนาจ เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 83 ทอง 15
16 บ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 82 ทอง 16
17 เทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 82 ทอง 16
18 อนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 79 เงิน 18
19 เทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 79 เงิน 18
20 อนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก เทศบาลตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 78 เงิน 20
21 เทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 77 เงิน 21
22 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 77 เงิน 21
23 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 77 เงิน 21
24 อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 76 เงิน 24
25 เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 76 เงิน 24
26 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 75 เงิน 26
27 เทศบาลวาริชภูมิ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 75 เงิน 26
28 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 75 เงิน 26
29 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 74 เงิน 29
30 อนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ 74 เงิน 29
31 เทศบาล1 เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 74 เงิน 29
32 อนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 73 เงิน 32
33 เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 72 เงิน 33
34 อนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น 72 เงิน 33
35 เทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 72 เงิน 33
36 เทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 71 เงิน 36
37 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 70 เงิน 37
38 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 69 ทองแดง 38
39 อนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 69 ทองแดง 38
40 เทศบาลตำบลประโคนชัย เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 69 ทองแดง 38
41 เทศบาลตำบลแวงน้อย เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 69 ทองแดง 38
42 อนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร 68 ทองแดง 42
43 อนุบาลเทศบาลตำบลภูเรือ เทศบาลตำบลภูเรือ จังหวัดเลย 68 ทองแดง 42
44 อนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 68 ทองแดง 42
45 อนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย 68 ทองแดง 42
46 เทศบาล 1 โสกคูณ เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 68 ทองแดง 42
47 เทศบาลตำบลจักราช เทศบาลตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา 68 ทองแดง 42
48 โนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 42
49 อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 67 ทองแดง 49
50 อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 67 ทองแดง 49
51 อนุบาลโนนศิลา เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ 67 ทองแดง 49
52 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 67 ทองแดง 49
53 เทศบาลตำบลดงมะไฟ เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร 67 ทองแดง 49
54 เทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 67 ทองแดง 49
55 ปวนพุวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 66 ทองแดง 55
56 อนุบาลเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 66 ทองแดง 55
57 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 66 ทองแดง 55
58 เทศบาลตำบลโนนสะอาด เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 66 ทองแดง 55
59 เทศบาลศรีเชียงใหม่ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 66 ทองแดง 55
60 สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 65 ทองแดง 60
61 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 65 ทองแดง 60
62 เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 65 ทองแดง 60
63 เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 65 ทองแดง 60
64 เทศบาลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 65 ทองแดง 60
65 เทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 65 ทองแดง 60
66 อนุบาลตำบลดงเมืองแอม องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น 64 ทองแดง 66
67 อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 64 ทองแดง 66
68 อนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย 64 ทองแดง 66
69 อนุบาลเทศบาลอิสาณ1 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 64 ทองแดง 66
70 เทศบาลบ้านทุ่ม เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 64 ทองแดง 66
71 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 63 ทองแดง 71
72 อนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 63 ทองแดง 71
73 อนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย 63 ทองแดง 71
74 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 63 ทองแดง 71
75 เทศบาลปากคาด เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 63 ทองแดง 71
76 เทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 63 ทองแดง 71
77 บ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 62 ทองแดง 77
78 เทศบาล 1 หนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 62 ทองแดง 77
79 เทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 62 ทองแดง 77
80 เทศบาลธาตุ เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย 62 ทองแดง 77
81 เทศบาลนากลาง 1 เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 62 ทองแดง 77
82 เทศบาลนาดินดำ เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 62 ทองแดง 77
83 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 62 ทองแดง 77
84 อนุบาลศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 61 ทองแดง 84
85 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง จังหวัดขอนแก่น 61 ทองแดง 84
86 อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน เทศบาลตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 61 ทองแดง 84
87 อนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู 61 ทองแดง 84
88 อนุบาลเทสก์ เทสรังสีอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 61 ทองแดง 84
89 เทศบาลกุดน้ำใส เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 61 ทองแดง 84
90 เทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 61 ทองแดง 84
91 เทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 61 ทองแดง 84
92 เทศบาลบุณฑริก เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 61 ทองแดง 84
93 บ้านบากเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ - -
94 เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร - -
95 อนุบาลเทศบาลตำบลตาลเลียน เทศบาลตำบลตาลเลียน จังหวัดอุดรธานี - -

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 99.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พังงูวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 92.33 ทอง ชมเชย
5 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 90.67 ทอง ชมเชย
6 สีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 90.33 ทอง ชมเชย
7 ราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 90 ทอง 7
8 เทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 87 ทอง 8
9 ประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 83.33 ทอง 9
10 เทศบาลหนองหญ้าม้า (กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 78.67 เงิน 10
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๓ นาแกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 75.33 เงิน 11
12 โคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 72.67 เงิน 12

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 96.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๑ โพศรี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 88.33 ทอง ชมเชย
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 84 ทอง ชมเชย
6 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 82 ทอง ชมเชย
7 อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 81.61 ทอง 7
8 อนุบาลเทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดขอนแก่น 80.33 ทอง 8
9 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 80 ทอง 9
10 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 78.67 เงิน 10
11 เทศบาลธาตุ เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย 78.33 เงิน 11
12 เทศบาล2ชุมชนบ้านดุง เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 76.67 เงิน 12
13 เทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ - -
14 เทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร - -
15 เทศบาลท่าสะอาด เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ - -

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 94.17 ทอง ชนะเลิศ
2 บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 89.33 ทอง ชมเชย
5 เชียงเพ็งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 87.83 ทอง ชมเชย
6 เทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 86 ทอง ชมเชย
7 พระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 83 ทอง 7
8 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 83 ทอง 7
9 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 81.5 ทอง 9
10 เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 79 เงิน 10
11 ท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 78.33 เงิน 11
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๓ นาแกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 78.33 เงิน 11

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 92 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 88.17 ทอง ชมเชย
5 เทศบาลบ้านส่องนางใย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 86.33 ทอง ชมเชย
6 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 86.17 ทอง ชมเชย
7 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 83.67 ทอง 7
8 ราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 82.67 ทอง 8
9 บ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 80 ทอง 9
10 พังงูวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 78 เงิน 10
11 เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 77.67 เงิน 11

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๒ มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 81 ทอง ชมเชย
5 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 79.67 เงิน ชมเชย
6 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 79.33 เงิน ชมเชย
7 เทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 79 เงิน 7
8 เทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 78.67 เงิน 8
9 เทศบาล ๒ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 78.67 เงิน 8
10 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 78.33 เงิน 10
11 เทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 74 เงิน 11
12 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - -

คณิตศาสตร์
การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๑๑ หนองหิน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 88.33 ทอง ชมเชย
5 พรานวิบูลวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 86.33 ทอง ชมเชย
6 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 86 ทอง ชมเชย
7 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 80 ทอง 7
8 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 79.67 เงิน 8
9 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 79.33 เงิน 9
10 เทศบาล ๒ "รัชมังคลานุสรณ์" เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 79 เงิน 10
11 นาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 78.67 เงิน 11
12 กุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 71.33 เงิน 12
13 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 71.33 เงิน 12
14 เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 71 เงิน 14
15 ช่องแมววิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 70.33 เงิน 15
16 เทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - -

คณิตศาสตร์
การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 95.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ นม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 88.67 ทอง ชมเชย
5 ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 87.33 ทอง ชมเชย
6 เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 86 ทอง ชมเชย
7 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 84.67 ทอง 7
8 โพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 83.67 ทอง 8
9 ราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 81.67 ทอง 9
10 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 81.67 ทอง 9
11 เทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 81.33 ทอง 11
12 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 81.33 ทอง 11
13 เทศบาลหนองหญ้าม้า (กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 81 ทอง 13
14 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 79.33 เงิน 14
15 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 79 เงิน 15
16 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 78.67 เงิน 16
17 หนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 78.33 เงิน 17
18 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 78 เงิน 18
19 นาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 77.67 เงิน 19
20 เทศบาล๑(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 77.67 เงิน 19
21 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 76 เงิน 21
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 75.33 เงิน 22
23 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 75.33 เงิน 22
24 เทศบาล ๒ (ทีโอเอพิทยาคม) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ - -

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลหนองหญ้าม้า (กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 88.67 ทอง ชมเชย
5 เทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 84.33 ทอง ชมเชย
6 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 83.67 ทอง ชมเชย
7 เทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 82.33 ทอง 7
8 น้ำซึมวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 81 ทอง 8
9 พิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 79.67 เงิน 9
10 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 79.33 เงิน 10
11 เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 75.67 เงิน 11
12 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 75.33 เงิน 12
13 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 73.67 เงิน 13
14 มะค่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 71.67 เงิน 14
15 บัวงามวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 69 ทองแดง 15
16 เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 68.67 ทองแดง 16
17 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 67.33 ทองแดง 17
18 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 63 ทองแดง 18

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๓ นาแกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 96.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลียงพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 89.33 ทอง ชมเชย
5 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 87.33 ทอง ชมเชย
6 มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 86.33 ทอง ชมเชย
7 กุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 86 ทอง 7
8 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 86 ทอง 7
9 เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 86 ทอง 7
10 เทศบาล๑(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 85.67 ทอง 10
11 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 85.33 ทอง 11
12 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 84.33 ทอง 12
13 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 83.67 ทอง 13
14 เพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 83.67 ทอง 13
15 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 83.33 ทอง 15
16 นางิ้ววิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 83 ทอง 16
17 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 82 ทอง 17
18 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 78 เงิน 18
19 กีฬาเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 77 เงิน 19
20 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 77 เงิน 19
21 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 76.67 เงิน 21
22 หนองห้างพิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 76.67 เงิน 21
23 มะค่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 76 เงิน 23
24 หนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 75.67 เงิน 24
25 เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 75.67 เงิน 24
26 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 75.33 เงิน 26
27 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 74.33 เงิน 27

ปฐมวัย
การประกวดแข่งขันโครงงาน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 1 (วิทยานารี) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 4 ฉลองรัตน เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 89 ทอง ชมเชย
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๒ (บ้านขอนแดง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 88 ทอง ชมเชย
6 เทศบาล ๓ ห้าธันวาคม เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 87 ทอง ชมเชย
7 บ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 85 ทอง 7
8 อนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 85 ทอง 7
9 เทศบาล 1 โสกคูณ เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 85 ทอง 7
10 เทศบาลตำบลดงมะไฟ เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร 85 ทอง 7
11 เทศบาลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 85 ทอง 7
12 สาธิตเทศบาลโพธิ์ศรี เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 84 ทอง 12
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒ ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 84 ทอง 12
14 อนุบาลสุวรรณภูมิ(เทศบาล1) เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 84 ทอง 12
15 อนุบาลเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย 84 ทอง 12
16 เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 84 ทอง 12
17 เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 84 ทอง 12
18 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 84 ทอง 12
19 เทศบาล ๒ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 84 ทอง 12
20 เทศบาลตำบลจักราช เทศบาลตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา 84 ทอง 12
21 เทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 84 ทอง 12
22 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 84 ทอง 12
23 อนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย 83 ทอง 23
24 เทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 83 ทอง 23
25 เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 83 ทอง 23
26 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 83 ทอง 23
27 เทศบาลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 83 ทอง 23
28 เทศบาลบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 83 ทอง 23
29 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 83 ทอง 23
30 อนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย 82 ทอง 30
31 อนุบาลเทศบาลอิสาณ1 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 82 ทอง 30
32 เทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 82 ทอง 30
33 เทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 82 ทอง 30
34 เทศบาลบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 82 ทอง 30
35 เทศบาลวัดเหนือ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 82 ทอง 30
36 เทศบาลศรีวิไล 1 (บ้านหนองจันทร์) เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 82 ทอง 30
37 อนุบาลตำบลดงเมืองแอม องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น 81 ทอง 37
38 อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 81 ทอง 37
39 เทศบาลบ้านทุ่ม เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 81 ทอง 37
40 อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 78 เงิน 40
41 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 75 เงิน 41
42 อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 75 เงิน 41
43 อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน เทศบาลตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 75 เงิน 41
44 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 74 เงิน 44
45 เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 74 เงิน 44
46 เทศบาลหนองแก เทศบาลตำบลหนองแก จังหวัดขอนแก่น 74 เงิน 44
47 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ - -

ภาษาไทย
การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 95.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายธารวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 81 ทอง ชมเชย
5 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 78.67 เงิน ชมเชย
6 มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 77.33 เงิน ชมเชย
7 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 74.33 เงิน 7
8 ไร่ใต้ประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 73.67 เงิน 8
9 พระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 73 เงิน 9
10 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 72 เงิน 10
11 พันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 71 เงิน 11
12 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 71 เงิน 11
13 มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 70.67 เงิน 13
14 เทศบาลหนองหญ้าม้า (กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 69 ทองแดง 14
15 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 68 ทองแดง 15
16 เกิ้งวิทยานุกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 64.67 ทองแดง 16

ภาษาไทย
การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 83.8 ทอง ชมเชย
5 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 83.4 ทอง ชมเชย
6 เทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 82.2 ทอง ชมเชย
7 สูงเนิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 79 เงิน 7
8 เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 75.2 เงิน 8
9 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 72.2 เงิน 9
10 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 71.2 เงิน 10
11 ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 70.6 เงิน 11
12 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 70 เงิน 12
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 68.6 ทองแดง 13
14 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 68 ทองแดง 14
15 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 66.8 ทองแดง 15
16 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 64.6 ทองแดง 16
17 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 64 ทองแดง 17
18 หนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 63 ทองแดง 18
19 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 62.4 ทองแดง 19
20 โคกก่อพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 62.2 ทองแดง 20
21 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 61 ทองแดง 21
22 ชัยนาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 59.8 เข้าร่วม 22
23 เดื่อศรีไพรวัลย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 58.4 เข้าร่วม 23
24 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 56.4 เข้าร่วม 24
25 หนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 54 เข้าร่วม 25
26 มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 51.2 เข้าร่วม 26
27 เทศบาล ๒ (ทีโอเอพิทยาคม) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 50.4 เข้าร่วม 27
28 เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 29 เข้าร่วม 28
29 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ - -

ภาษาไทย
การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๒ มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 89.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ธาตุทองอำนวยวิทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 77.33 เงิน ชมเชย
5 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 74.67 เงิน ชมเชย
6 หนองโนประชาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 70 เงิน ชมเชย
7 เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 69.33 ทองแดง 7
8 น้ำซึมวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 67.67 ทองแดง 8
9 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 67.33 ทองแดง 9
10 ท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 62.67 ทองแดง 10
11 เทศบาลหนองหญ้าม้า (กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 62 ทองแดง 11
12 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 61.67 ทองแดง 12
13 เทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 56.67 เข้าร่วม 13
14 เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 52.33 เข้าร่วม 14
15 บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 46.67 เข้าร่วม 15
16 เทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ - -
17 บ้านห้วยสายหนัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โคกสะอาดวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงเพ็งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 93 ทอง ชมเชย
5 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 92 ทอง ชมเชย
6 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 91 ทอง ชมเชย
7 เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 89 ทอง 7
8 เทศบาล ๙ มนเฑียรทองอนุสรณ์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 89 ทอง 7
9 เทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 88 ทอง 9
10 โยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 85 ทอง 10
11 มะค่าพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 84 ทอง 11
12 เทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 83 ทอง 12
13 ภูดินแดงวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 82 ทอง 13
14 สายธารวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 81 ทอง 14
15 เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 81 ทอง 14
16 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 80 ทอง 16
17 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี - -

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดเสลาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 93 ทอง ชมเชย
5 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 86 ทอง ชมเชย
6 เทศบาล ๒ (ทีโอเอพิทยาคม) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 85 ทอง ชมเชย
7 บัวงามวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 84 ทอง 7
8 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 83 ทอง 8
9 เทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 82 ทอง 9
10 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 81 ทอง 10
11 พันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 80 ทอง 11
12 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 78 เงิน 12
13 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 74 เงิน 13
14 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 65 ทองแดง 14
15 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 65 ทองแดง 14
16 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 65 ทองแดง 14
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 65 ทองแดง 14
18 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 14
19 หนองเหล็กศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 60 ทองแดง 19

ศิลปะ
การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เนินสง่าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 98.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 95.1 ทอง ชมเชย
5 มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 92.8 ทอง ชมเชย
6 สูงเนิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 91.2 ทอง ชมเชย
7 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 90.8 ทอง 7
8 พันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 87.4 ทอง 8
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 86.7 ทอง 9
10 เทศบาล ๒ (ทีโอเอพิทยาคม) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 80 ทอง 10

ภาษาต่างประเทศ
การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ นม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 85 ทอง ชมเชย
5 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 83.33 ทอง ชมเชย
6 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 83 ทอง ชมเชย
7 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 82.33 ทอง 7
8 มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 81.66 ทอง 8
9 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 79.66 เงิน 9
10 เชียงเพ็งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 78.33 เงิน 10
11 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 77.33 เงิน 11
12 เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 72.33 เงิน 12
13 หัวเรือพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 71.33 เงิน 13

ภาษาต่างประเทศ
การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ นม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 87.67 ทอง ชมเชย
5 เมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 84 ทอง ชมเชย
6 มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 82 ทอง ชมเชย
7 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 81 ทอง 7
8 เทศบาล ๒ (ทีโอเอพิทยาคม) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 80 ทอง 8
9 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 79.33 เงิน 9
10 ราษีไศล องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 78.67 เงิน 10
11 กุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 71.33 เงิน 11

การงานอาชีพ
การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 96 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวปิยนิมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองบัวฮีวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 90.7 ทอง ชมเชย
5 เมืองจันทร์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 90.7 ทอง ชมเชย
6 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 89.3 ทอง ชมเชย
7 เทศบาลหนองหญ้าม้า (กีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 89.3 ทอง ชมเชย
8 หนองบัวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 88.7 ทอง 8
9 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 88.3 ทอง 9
10 เทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 88.3 ทอง 9
11 กุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 87.7 ทอง 11
12 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 87.7 ทอง 11
13 มัธยมหนองเขียด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 87 ทอง 13
14 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 86.7 ทอง 14
15 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 86.3 ทอง 15
16 หนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 85.7 ทอง 16
17 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 85.7 ทอง 16
18 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 85.7 ทอง 16
19 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 85.3 ทอง 19
20 เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 85.3 ทอง 19
21 โนนกอกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 84.3 ทอง 21
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 84 ทอง 22
23 เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 82 ทอง 23
24 หนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 80.7 ทอง 24
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๓ นาแกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 79.3 เงิน 25

ภาษาไทย
การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 98.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 94 ทอง ชมเชย
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 93 ทอง ชมเชย
6 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 92 ทอง ชมเชย
7 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 91 ทอง 7
8 พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 90 ทอง 8
9 เทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 89 ทอง 9
10 โนนหันวิทยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 88.4 ทอง 10
11 วัดประชานิมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 87 ทอง 11
12 ศรีแก้วพิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 86 ทอง 12
13 หนองขมารวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 84 ทอง 13
14 เทศบาล ๒ (ทีโอเอพิทยาคม) เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 82 ทอง 14
15 เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 80.62 ทอง 15
16 เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 78.5 เงิน 16
17 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 78.48 เงิน 17
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๓ นาแกวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 78.3 เงิน 18
19 มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 76.9 เงิน 19
20 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 74.4 เงิน 20
21 เทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 74 เงิน 21
22 พันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 71.5 เงิน 22
23 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 70 เงิน 23
24 เทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 69.9 ทองแดง 24
25 เทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 69.8 ทองแดง 25
26 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 69.58 ทองแดง 26
27 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 69.5 ทองแดง 27
28 หนองแหนพัฒนวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 69.4 ทองแดง 28
29 เทศบาล 1 สว่างวิทยา เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 69.3 ทองแดง 29
30 ท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 69.08 ทองแดง 30
31 เทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา - -

ภาษาต่างประเทศ
การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไพรธรรมคุณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 95.3 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่างามพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สีคิ้ววิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 90.3 ทอง ชมเชย
5 กีฬาเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 89.7 ทอง ชมเชย
6 เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 88.7 ทอง ชมเชย
7 เทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 85.7 ทอง 7
8 เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 84.3 ทอง 8
9 โคกสะอาดวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 84.3 ทอง 8
10 กุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 82 ทอง 10
11 เทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 81.7 ทอง 11
12 เทศบาล ๒ มุขมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 80.7 ทอง 12
13 เทศบาลพลประชานุกูล เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 80.7 ทอง 12
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 80 ทอง 14
15 เทศบาลท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 79 เงิน 15
16 เทศบาลบ้านแมด เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 73 เงิน 16
17 เทศบาลสังขะ เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ - -

การงานอาชีพ
การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรมิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เนินสง่าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนหันวิทยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 94 ทอง ชมเชย
5 เทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 93 ทอง ชมเชย
6 เทศบาลบูรพาอุบล เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 92 ทอง ชมเชย
7 เมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 91 ทอง 7
8 สกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 90 ทอง 8
9 เทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 89 ทอง 9
10 เกิ้งวิทยานุกูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 88 ทอง 10
11 พังงูวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 87 ทอง 11
12 เบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 86 ทอง 12
13 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 85 ทอง 13