หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[ ทั้งหมด   11 ก.ค. 2567   12 ก.ค. 2567   13 ก.ค. 2567   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-18.00
2 002 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-14.00
3 003 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
14.30-18.00
4 033 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-12.00
5 034 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 84

12 ก.ค. 2567
9.00-17.00
6 035 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-17.00
7 036 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-17.00
8 078 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-17.00
9 093 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00
10 094 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00
11 095 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00
12 096 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 038 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 11 ก.ค. 2567 09.00
2 039 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 82

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 83 - 164
09.00 - 17.00
3 040 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 99

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 100 - 164
09.00 - 17.00
4 041 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 13 ก.ค. 2567 09.00
5 079 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 13 ก.ค. 2567 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 042 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 08.30-12.00
2 043 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 88

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 89 - 164
08.30-18.00
3 044 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
4 045 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00
5 085 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00
6 097 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) อาคาร 100 ปี ชั้น 4 ห้อง ADM408 11 ก.ค. 2567 09.30-11.30
7 098 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4213 12 ก.ค. 2567 09.00-11.00
8 099 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4213 13 ก.ค. 2567 09.00-11.00
9 100 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) 11 ก.ค. 2567 08.30-16.30
10 101 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) 12 ก.ค. 2567 08.30-16.30
11 102 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) 13 ก.ค. 2567 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 058 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1-ป.3 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) 11 ก.ค. 2567 08.30
2 059 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4-ป.6 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) 11 ก.ค. 2567 08.30
3 060 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-ม.3 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) 11 ก.ค. 2567 08.30
4 061 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4-ม.6 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) 11 ก.ค. 2567 08.30
5 083 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) 13 ก.ค. 2567 08.30
6 107 การประกวดแข่งขัน การตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 12 ก.ค. 2567 08.30
7 108 การประกวดแข่งขัน การตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 13 ก.ค. 2567 08.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 11 ก.ค. 2567 08.30
2 063 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 11 ก.ค. 2567 08.30
3 064 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 12 ก.ค. 2567 08.30
4 065 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 12 ก.ค. 2567 08.30
5 084 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 13 ก.ค. 2567 08.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 013 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-14.00
2 014 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 11
08.30-12.00
3 015 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-18.00
4 016 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 15
08.30-12.00
5 017 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-18.00
6 018 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 90
09.00-12.00
7 019 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 100
08.30-12.00
8 020 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 100
08.30-12.00
9 021 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 38
13.00-16.30
10 022 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 28
13.00-16.30
11 066 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-12.00
12 067 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.00
13 068 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.00
14 069 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.00
15 086 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 18
08.30-16.00
16 103 การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 25
08.30-16.00
17 104 การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 21
08.30-16.00
18 105 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 11
08.30-12.00
19 106 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00
2 011 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 09.00
3 012 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 09.00
4 023 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
5 024 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
6 025 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00
7 026 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
8 027 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
9 028 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00
10 029 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
11 030 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
12 031 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00
13 054 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 3 ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
14 055 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00-17.00
15 056 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-17.00
16 057 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 09.00-17.00
17 076 การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00
18 080 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมมุขมนตรี 12 ก.ค. 2567 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 004 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 11 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
2 005 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
3 006 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
4 007 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนปกติ 11 ก.ค. 2567 08.30-18.00
5 008 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนปกติ 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
6 009 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนปกติ 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00
7 046 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 11 ก.ค. 2567 09.00 - 17.00
8 047 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 11 ก.ค. 2567 09.00 - 17.00
9 048 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
10 049 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 3, 4 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
11 050 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
12 051 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
13 052 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
14 053 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
15 070 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
16 071 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
17 072 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
18 073 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง อาคารไอยราสโมสร ห้อง อาคารไอยราสโมสร 11 ก.ค. 2567 08.30-18.00
19 074 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง อาคารไอยราสโมสร ห้อง อาคารไอยราสโมสร 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
20 075 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง อาคารไอยราสโมสร ห้อง อาคารไอยราสโมสร 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00
21 081 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
22 082 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนอนุบาล 1 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 037 การประกวดแข่งขันโครงงาน ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 13 ก.ค. 2567 09.00
2 077 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โรงยิมบาสเก็ตบอล 11 ก.ค. 2567 09.00
3 087 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 17207 13 ก.ค. 2567 09.00
4 088 การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 17207 12 ก.ค. 2567 09.00
5 089 การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โรงยิมบาสเก็ตบอล 12 ก.ค. 2567 09.00
6 090 การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อาคารโดม 11 ก.ค. 2567 09.00
7 091 การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ก.ค. 2567 09.00
8 092 การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โรงยิมบาสเก็ตบอล 13 ก.ค. 2567 09.00

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.