หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศุภักดิ์ วรรณภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายชัยมงคล ศรีนวล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายสุทัศน์ สมจิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายวชิรพล ปากอุตสาห์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายจักรพงษ์ วรรณขันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการแข่งขัน
6 นางสาวอภิญญา พลบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการแข่งขัน
7 นายชูกิจ ผลทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการแข่งขัน
8 นายโชคชัยชนะ ชาวดร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการแข่งขัน
9 นายกฤษดา โสภา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการแข่งขัน
10 นายธนากร รัฐถาวร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการแข่งขัน
11 นายกิตติ กุลธนานพเดช รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการแข่งขัน
12 นายวัฒนะ มั่งคั่งดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการแข่งขัน
13 นายพินิจ จันทร์งาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการแข่งขัน
14 นางอุษณีษ์ โคตรมณี ครู คศ.๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 นางอุษณีษ์ โคตรมณี ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 นายวิทยา ชาลีสมบัติ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 นางสาวบุณยานุช คลื่นแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 นายอภิรักษ์ สรรพโส รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 นางสาวชลธิชา มั่งสมบูรณ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 นางสุนันทา บุญไชย ครู โรงเรียนเทศบาล ๙ มณเฑียรทองอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 นายวิทยา ชาลีสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 นางรัตนา จันทร์กอง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 นางจริยา ปากอุตสาห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 นางสาวภารวิณี ภูมิวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 นางวัชราภรณ์ บุญเกิด ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 นางบุษราพร อารมณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 นางสาวอรอุมา ศรีสายันต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 นางสาวพจนีย์ เนื่องมัจฉา ครูจ้างสอน โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 นางสาวปัญจพร จันซ้าย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
30 นางสาวกรกนก สงค์ลำ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
31 นางสาวกรรณิการ์ ขันตี ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
32 นางสาวปิยะนุช ธนูสา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
33 นางสาวอริยาภรณ์ อาสนสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
34 นางสาวน้ำฝน สันที ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
35 นางอัชรา ปลื้มกิจมงคล ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
36 นายรัตนะ ไชยยศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นางเนาวรัตน์ รุ่งเรือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นางนุชนาฎ ศรีโสภา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 นางสาวสุวรรณา โจทกราช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นายธีระพงษ์ รุ่งเรือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นางสาววรรณภรณ์ ทองไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นางสาวประภาพรรณ อินทร์อุดม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นางสาวเสาวรี พลบุตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นางสาวกัลยา อักษร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นางจินตนา ราชธา ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นางสาวนิติยา พินิจมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
47 นางสาวจิตวรรณ เพียพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางอังคณา อาโรร่า ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางสาวณิชยา ชัยเชษฐ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นางสาวณัฐณิชา สินธุวาปี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นางสาวภัครินทร์ สมธิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นางสาวประไพศรี ทัพแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
53 นางสาวจีรญา ประทุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
54 นายเอกมนต์ บุญไสย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
55 นางสาวศิรินภา พันโกฏิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
56 นายปิยบุตร แสนคำ ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
57 นางสาวชุตินันท์ ชีพจำเป็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
58 นางอุไรวรรณ วิจิตรศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
59 นางสาวชณิฎาภรณ์ พงษ์ษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางสาวทักษิณา งามประดับ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นางสาวรัติยา คำใบ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นางสาวณัฐญา ทองโกย ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63 นายอานันท์ สมจิตร ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
64 นางธันย์วรัชญ์ สรรพกิจกำจร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
65 นางสาวอรอุมา ศรีสายันต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
66 นางสาวสิริพัชร์ ภูคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
67 นางฉวีวรรณ ไร่ดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
68 นายธีระฉัตร ฉัตรทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นางรัตติยา เสนาเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
70 นางสาวกมลชนก พิมพ์พันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นางสาวนุสริน พรมภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางสาวชุติมา ภานโน ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางสาวกัญญาณี จ้งจันศรี ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ ครูจ้างสอน โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางสาวเนตรนภา พันธุกาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางสาวรมย์รวี อาณาจักรกรานนท์ ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นายทินกร บัวพรมมี ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นายอินทุวัฒน์ แซ่ตั้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นางสาวนิตยรักษ์ เนตรพุทรา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นายปิยพงษ์ จันทาทอง พนักงานขับรถ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นางณฐกร แก้วปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางสาวธีรดา ขันทะคีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นายบุญธรรม ภูประทำ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นางสาวเนตรนภา พันธุกาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นายเจตษฎา รินทะยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นางสาวปัญจพร จันซ้าย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นายวิสิทธิ์ หิตจำนงค์ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นางสาวธีรดา ขันทะคีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นายสมบูรณ์ อุตรักษ์ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นายนพดล คำอ้อ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นางสาวปัญจพร จันซ้าย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นายสุริยา มโนศิลป์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นายสมบูรณ์ อุตรักษ์ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นายวิสิทธิ์ หิตจำนงค์ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
95 นายบุญธรรม ภูประทำ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96 นายปิยพงษ์ จันทาทอง พนักงานขับรถ โรงเรียยนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
97 นายเชิดชัย บานเย็น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
98 นายยุทธนา ภูเทียนลม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นายอภิชัย พลลม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
100 นายปรีชา กวยทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
101 นางพัชรินทร์ อ่่อนสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
102 นายศุภนิมิตร สิมมาหลวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
103 นายนพนัย ประทุมรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
104 นางกิติชา ธานีเนียม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
105 นางกาญจนา วังคำแหง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
106 นายชัยชนะ มรรครมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
107 นายทักษิณ แหลมคม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
108 นางสาวจันทร์สุดา ทองชมภู ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
109 นายชยพล ฝุ่นเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
110 นางสาวชลนิชา วรรณไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
111 นายยุทธชัย ราชกิจ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
112 นายสัญญา คุนุ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
113 นางณัฐนันท์ ธนชัยวโรดม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
114 น.ส.วิลาวัลาวัณย์ เงินชาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
115 น.ส.รัฐสิริ ตรุณจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
116 นางบุษบา โลมาอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
117 นายธนภัทร ศรีสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
118 นายกฤฎา ประสีระเตสัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
119 นายพิบูลย์ สิทธิมงคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
120 น.ส.อมรรัตน์ อุดมบุญญานุภาพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
121 น.ส.นิตยา ปัญญาใส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
122 นางจันทราภา นาสมวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
123 น.ส.ศิริลกษณ์ เดือนจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
124 น.ส.ขวัญชีวา พาแกดำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
125 นายชานนท์ ปราบศัตรู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
126 นางเพ็ญศรี พิเดช ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
127 น.ส.พีรดา รักจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
128 น.ส.ฑิตติยารักษ์ วรรณแสวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
129 นายภราดร วิลัยมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
130 นายประนอม โพยนอก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
131 น.ส.ดวงฤทัย บ่อคำเกิด ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
132 นายธนาวุฒิ พลประจักร ครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
133 น.ส.นิตติยา ปัญญาทิพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
134 น.ส.อรอนงค์ จากผา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
135 นายสิทธิเดช น้อยรามศูนย์ นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
136 น.ส.ภัครวรินทร์ พันทุมมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
137 น.ส.สุพิชญา อาจหาญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
138 น.ส.จิราวรรณ พรมมาโอน แม่บ้าน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
139 น.ส.นันทรัตน์ แก้วเกิด แม่บ้าน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
140 นางสาวนจันจิรา วงสุนา ครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
141 นายอัครเดช โปร่งหล่า ครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
142 นางสาวดลณพร โพธิ์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
143 นางสาวปิยธิดา มะโรงฤทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
144 นายคณพงศ์ ดาเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
145 นางสาวสุกัญญา ผาลาด ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
146 นางสุดารัตน์ รัฐถาวร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
147 นางสาวปิยนาถ แสงใส ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
148 นางสาวดวงฤทัย บ่อคำเกิด ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
149 นางภคมาน สมสวนจิตร ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
150 นายวรเทพ ศรีบุญราษฎร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
151 ว่าที่ร้อยตรีอัชรี ขันแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
152 นางสาวกนกวรรณ ประใด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
153 นางกัณทิมา ดวงเพชรแสง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
154 นางสาวณัฐรุจา วรรณเวริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
155 นางรภัสสา บุตรี ครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
156 นางวิสุดา ดาเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
157 นางสุพรรณี ปัททุมมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
158 นางอุไรพร บุญไชย ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
159 นางเพ็ญพลอย ยศเตา ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
160 นางสาววิไลลักษณ์ สมเสข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
161 นางสาวณัฐฏา วิจารณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
162 นายชัยกฤต แสนวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
163 นางสาวภวรันชน์ พุทธา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
164 นางวรรณี สังสุทธิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
165 นางสาวเมตตา นาสาลี ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
166 นางฐิตารีย์ พิทักษ์กิตติธร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
167 นางสาวดนุศิริ จันทะแจ้ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
168 นางสาวนุชรินทร์ เวชบรรพต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
169 นางสาวจริยา รักจันทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
170 นายศุภวัฒนา สุนทราวิวัฒวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
171 นายทองไม สังสุทธิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
172 นางศรัญญา ผลไสว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
173 นางสาวอุษกาญจน์ พูนประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 นางสาวชัชญาภา สองเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
175 นางสาววินเซีย โสภารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
176 นางสาวอารียา สุวรรรชมภู ครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
177 นางสาวปรียานุช วาสโสหา ครูจ้างสอน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
178 นางสาวประวีณา วงศ์สายตา ครูจ้างสอน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
179 นางสาวปฐมาภรณ์ คุณาพันธ์ ครูจ้างสอน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
180 นายสำเภา ผิวฝ้าย นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
181 นางสาวปนัดดา ชำนิยันต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
182 นางสาวธัญญาภร หิรัญโท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
183 นายเดชพงษ์ ทูลพุทธา ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
184 นายรชธร เดชะบำรุงศักดิ์ บุคคลภายนอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
185 นางวิภาพรรณ นามปราศัย บุคคลภายนอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
186 นางพรพิมล มีสี บุคคลภายนอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
187 นางอุดมรักษ์ ไชยศรีหา บุคคลภายนอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
188 นายพรหมพิสุทธิ์ อามาตรมนตรี ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189 นางปุญยวีร์ บัวเข็ม ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
190 นายมนัส ผิวชัยภูมิ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
191 นายคำพันธ์ ภูมิเพ็ง ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 นางดาราณี ใจมีธรรม ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
193 น.ส.ดวงใจ สมศิริ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
194 นางกรนันท์ อยู่ยงยุวัฒน์ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
195 นางอุไรวรรณ์ บัณฑิตภิรมย์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑๑ หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
196 นางเบญจมาภรณ์ ลินเดอร์ส ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
197 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ โพธิ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
198 น.ส.จรรยา จันทร์มาลา นศฝ.วิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199 น.ส.คณาพร คำผุย ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 น.ส.ทศพร อุ่นแสง ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201 นายณัฐพงษ์ ประจุดทะศรี ครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202 นายจันทวัฒน์ บ่อคำเกิด ลูกจ้างประจำ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203 นางพนิชย์ สิมลี ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204 นางสุขฤทัย แพงตาวงศ์ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205 นางสาวณัฐกาญจน์ ชาวสวน ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206 นางนิฤบล มั่งคั่งดี ครู โรงเรียนเทศบาล ๙ มณเฑียรทองอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207 นางสาวพรรณวดี ศรีสว่าง พนักงานจ้าง โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208 นางสาวนิรมล วงษ์ภูเย็น นศฝ.วิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209 น.ส.กุลธิดา พิทยาวิสัย พนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
210 นายบุญอุ้ม อินทะเกษ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
211 นายวีระ จิตรขาว พนักงานจ้างทั่วไป โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
212 นางปิยะมาศ น้อยก่ำ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
213 นางสาวพัชณี พรรณรังษี ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
214 นางสาวทัศนีวรรณ วันทองทักษ์ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
215 นางสาวสุภาพร ขันศรี ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
216 นางอัญชลี ฐิตะภาส ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
217 นางสาวอินทิรา ศรีนานาม นศฝ.วิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
218 นางชุลีพร ทองหนุน พนักงานจ้าง โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
219 นายวรุตม์ สิทธิโคตร ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
220 นายสุชาติ กาหลง ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
221 นางภรภัค ผิวชัยภูมิ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
222 นางจินตนา สงวนศิลป์ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223 นายณัฏฐะศรัณย์ แม่นหมาย นศฝ.วิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
224 นายพิธิวัฒน์ วงษ์สีหา นศฝ.วิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225 นางลักษณารีย์ รัตนวร ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
226 นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
227 นางสาวศศิวิมล คำดีบุญ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
228 นางเสาวลักษณ์ พฤกษชาติ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
229 นางทิวารัตน์ บุตรโพธิ์ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
230 นางสาวชนิกานต์ นวลตา ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
231 นายภัณณุวัฒน์ ธนากิตจตุโชติ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
232 นายโชคอำนวย หล้าแสง ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
233 นายวรชัย บุญทน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
234 นางศิริกมล ศรีภูมั่น ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
235 นางสาวปัณฑาวีร์ เนินทราย ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
236 นางสาวนัธมล เสนานันท์ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
237 นางวิภาภรณ์ อ่างมัจฉา ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
238 นางสาวอัจฉราภรณ์ พรหมสี ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
239 นายรัฐธรรมนุญ อินธิราช ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
240 นายประณต ประเสริฐ ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
241 นางสาวนิรมล วงษ์ภูเย็น นศฝ.วิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
242 นางสาวกีรติภัฒน์ จิตรโก ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
243 นายบรรดิษย์ แพงบุดดา ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
244 นายพงศ์พิพัฒน์ ทับแก้ว นศฝ.วิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
245 นายภูรี รางศรี นศฝ.วิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
246 สันติภาพ สุ่ยหาวงศ์ นศฝ.วิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
247 นายเฉลิมพล อธิปัตยกุล ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
248 นางสาวภัทรกร สุวะไทย ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
249 นางดวงใจ สุระอุดร ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
250 นางทิพย์มณฑา มุจรินทร์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
251 นางสาวอภิญา จิตติพร ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
252 นางสาวพิมพ์ศิริ ปานปรีดา ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
253 นางสาวสิริกร เจริญบุตร ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
254 นางวรรณภา พาคาลม ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
255 นางอัศวินี สิงหเสนี ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
256 นางดวงพร โพธิ์เปี้ยศรี ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
257 นางธัมมพร คำสูงเนิน ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
258 นางสาวกัญญารัตน์ ทิพย์กำจร ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
259 นางสาวศิริลักษณ์ พันธุรัตน์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
260 นางสาววารุณี อาวจำปา ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
261 นางสาวสุกัญญา สัตนาโค ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
262 นายรณภัทร เฉลิมสุข ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
263 นายสุพล ราศรี ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
264 นางสาววีณา ช่วงโชติ ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
265 นางพนิดา วีระพันธุ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
266 นางฝัน นาคหฤทัย ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
267 นางนิตยา เค้าสิม ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
268 นายจักรกฤษณ์ พิมพ์เทพ ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
269 นางสาวคณาพร คำผุย ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
270 นายจิณณะ จำปาหอม ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
271 นางสาวกัญญาณัฐ พรรณรังษี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
272 นางสาวภัณฑิลา ชินฝั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
273 นางสาวพัชราภา มีด้วง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
274 นางสาวเกณิกา ชินฝั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
275 นางสาวนุชจิรา ขันวิสิทธิ์ จนท.ธุรการ-การเงิน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
276 นายนวพล ชัยเฉลิม นักการ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
277 นางสาวปทุมรัตน์ แซ่ก้วย แม่บ้าน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
278 นางสาววิรุณพร ช่างจอหอ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
279 นางฑิฆัมพร คำใบ ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
280 นางสาวบรรพตรี บุตรศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
281 นางสาวกมลพัชร คำภูษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
282 นางสาวชัชฎาภรณ์ สุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
283 นางภัททิรา ชำกรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
284 นางสาวกัญรัตน์ ที่อร่าม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
285 นางสาวอุษณีษ์ คำมุงคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
286 นางสาวโสภิดา เลิศอัศวพล ผู้ช่วยครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
287 นางสาวจิตพิสุทธิ์ ศรีสองเมือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
288 นางสาวปิยพร เวสภัณฑ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
289 นางสาวศศิวิมล สาครเจริญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
290 นายจีระศักดิ์ คลังบริบูรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
291 นายวีระศักดิ์ คลังบริบูรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
292 นางสุมาลี จันทา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
293 นายณัฐชัย เรืองสินธุสถาพร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
294 นายธนากร นามสง่า ผู้ช่วยครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
295 นายบัญชา มีหินกอง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
296 นายวิทยา เหล่าโกทา ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
297 นายพีระพล พระกระนวน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
298 นางจุฬาลักษณ์ สุวรรณใครศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
299 นางสาวเพียงหทัย โล่ห์สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
300 นางสาวทิพวรรณ์ ศรีภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
301 นางกาญจน์ชนา ชินวานิชย์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
302 นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
303 นางสาวศศิ ผาวิชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
304 นางสาวรุ่งระวี ศรีพิกุล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
305 นางสาวธัญญธร ขาวดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
306 นางวิมลวรรณ ทองเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
307 นางนิลวิลาศ แดนโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
308 นางดาราณี ใจมีธรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
309 นางสุภารัตน์ เสาร์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
310 นายจิระพัชร ศิริประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
311 นางผุสดี ขันผนึก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
312 นางศศิธร ภูสงัด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
313 นางสุรางคนางค์ มีหินกอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
314 นางสาวสุภาวดี ภูมินันท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
315 นายวรวุฒิ บุตตะ ผู้ช่วยครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
316 นางสุธาทิพย์ สิงห์ธนู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
317 นางสาววรารัตน์ สุขารมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
318 นางสาวธนาลักษ์ พุทธวงษ์ษา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
319 นางสาวประภาศิริ เบ้าหล่อเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
320 นายสุริยา สุภา ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
321 นายคำปอง วังคีรี ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
322 นายสำราญ ราตรีหว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
323 น.ส.อรกัญญา โพธินา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
324 น.ส.สุดารัตน์ บุญเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
325 นางสาวเทวิการ์ สมอหมอบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
326 นางสาวบุญญานี ทองดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
327 นางสาวสมสนิท พ่อมี แม่บ้าน โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
328 นายประสพ คำสามารถ แม่บ้าน โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
329 นางสาวคำผุน แปรเพ็ง แม่บ้าน โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
330 นายอภิรักษ์ สรรพโส รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
331 นางทิพวัลย์ ชนะชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
332 นางสาวณารตา สุขศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
333 นายปฏิภาณ บุดดีหัส ผู้ช่วยครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
334 นางประภาพร วีระพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
335 นางกาญจนา คำมุกชิก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
336 นางสาววรรณภา แอ่งสุธา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
337 นางสาวนันทมาศ แก้วก่อง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
338 ว่าที่ ร.ต.กิจติ ทองมีขวัญ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
339 นางสาวสุนิสา รักษาพล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
340 นาวสาวเพลินพรรณ พันธ์ณวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
341 นางสาวณัฐกฤตา หลานวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
342 นางสาววิชุดา คำสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
343 จ่าสิบเอกวิทยา เหี้ยมเหิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
344 นางสาววิลาภรณ์ บุตรสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
345 นางสุธารักษ์ ไชยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
346 นางสาวอัญธิกา พลศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
347 นาวสาววัลลภา บุญงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
348 นางรัชฎาพร บุรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
349 นายคม จันทะวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
350 นางสาวถนอมศรี พวงโพธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
351 นางสาวสิริมา โคตรเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
352 นายชนะจิตร พานิชย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
353 นาวสาวสุดารัตน์ ชะยะมังคะกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
354 นางสุภาวดี แสนสิทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
355 นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
356 นางนาฎอนงค์ พิลาวัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
357 นางอัจฉรา ดีชาลี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
358 นางสาวธัญญรัตน์ บุญเฮ้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
359 นางสาวณัฐพร เครือเนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
360 นางสาวปิยฉัตร โรจนกุศล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
361 นางสาวลักขณา คลื่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
362 นางรัชนี บุญสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
363 นางสาวปราณี คำพิมาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
364 นายวีระทัย คณะวาปี ผช.จพง.พัสดุ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
365 นางสนธยา สาขี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
366 นางพรทิพย์ แอนเดอร์สัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
367 นางสุพัตรา ระลึก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
368 นายธวัชชัย ดีงูเหลือม ครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
369 นายกัมปนาถ มงคลศรี ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
370 นายพิทักษ์ภูมิ คงประพัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
371 นายอัมรินทร์ คู่กระสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
372 นายณัฐโชติ บุญตาแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
373 นางสาวรติกร ธาราเสาวรภย์ ผช.จพง.การเงิน โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
374 นางสาวจิตติกาญจน์ บุญพา ผช.จพง.ธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
375 นายอภิศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ครู คศ.๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
376 นายปริญญา กองสะดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
377 นางสาวณารตา สุขศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
378 นางสาวเกศรินทร์ ศรีเงิน ผช.จพง.ธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
379 นางสาวนันทภัค มงคลกาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
380 นายวีระทัย คณะวาปี โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
381 จารุวรรน น้ำนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
382 นางสาวศิริรัตน์ ลูกแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
383 นางสาวณัฐกฤตา หลานวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
384 นายปฏิภาณ บุดดีหัส ผู้ช่วยครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
385 นางประภาพร วีระพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
386 นางกาญจนา คำมุกชิก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
387 นางสาววรรณภา แอ่งสุธา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
388 นางทิพวัลย์ ชนะชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
389 นายวุฒิชัย สาริวงษ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
390 นางพิมลวรรณ ลาชะเลา ครูชำนาญการพิศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
391 นางสาววฤณภา เทียมสองชั้น ครูชำนาญการพิศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
392 นางสาวอัญธิฌา จิตระวัง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
393 นางสาวศิริรัตน์ ลูกแก้ว ครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
394 นายนราธิป บุญเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
395 นางสาวสุภาวดี คงแหลม ผู้ช่วยครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
396 นางสาวภัควลัญญ์ สถิตย์อุดมโภคิน ครูชำนาญการพิศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
397 นางรุ่งอรุณ ราชมนตรี ครูชำนาญการพิศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
398 นางสาวดาวประกาย ถาดภูเขียว ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
399 นางสาวณัฐวดี เมยประโคน ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
400 นางเสาวคนธ์ ล่ำลือ ครูชำนาญการพิศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
401 นางสาวนภาพร รักษาแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
402 นางสาวนันทภัค มงคลกาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
403 นางสาวสุกัญญา พลศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
404 นายศุภวิชญ์ สุขศรี ครูชำนาญการพิศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
405 นายณัฐพงษ์ ประจุดทะศรี ครูชำนาญการพิศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
406 นายวชิระนนท์ ปุณหาวงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
407 นางสาวปิยะวรรณ อริยะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
408 นางสาวจารุวรรน น้ำนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
409 นายโชคอำนวย ประวันเตา นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
410 นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
411 นางสุภาวดี แสนสิทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
412 นางนาฎอนงค์ พิลาวัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
413 นางสุพัตรา ระลึก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
414 นางสาวลักขณา คลื่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
415 นางสาวปิยฉัตร โรจนกุศล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
416 นางอัจฉรา ดีชาลี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
417 น.ส.รติกร ธาราเสาวรภย์ ผช.จพง.การเงิน โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
418 นางสาวจิตติกาญจน์ บุญพา ผช.จพง.ธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
419 นางสนธยา สาขี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
420 นางพรทิพย์ แอนเดอร์สัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
421 นางสาวปราณี คำพิมาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
422 นายธวัชชัย ดีงูเหลือม ครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
423 นายอัมรินทร์ คู่กระสังข์ น.ศ.ฝึกประสบการณ์โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
424 นายณัฐโชติ บุญตาแสง น.ศ.ฝึกประสบการณ์โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
425 นายกัมปนาท มงคลศรี ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
426 นายวิษณุ จำปาศรี นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
427 นายพิทักษ์ภูมิ คงประพัฒน์ น.ศ.ฝึกประสบการณ์โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
428 นางสาววิระดา แก้วชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
429 นายสุวัฒน์ โคตรแสนลี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
430 นางสาวนันท์นภัส อินลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
431 นางสาวพรทิพย์ โพธิศิริ ครู โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
432 นายภิญโญ กำเงิน ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
433 นางสาวจีราภรณ์ สกุลซ้ง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
434 นายกฤติเมธ คูหล่า ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
435 นางศรุตา รามโคตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
436 นางสุชาดา สายทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
437 นายธนพล ยันนี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
438 นางสาวธรรญชนก วรรณขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
439 นายปวุต อารมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
440 นางสาวนันทมาศ แก้วก่อง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
441 นางสาวสุนิสา รักษาพล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
442 นางรัชนี บุญสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
443 ว่าที่ ร.ต.กิจติ ทองมีขวัญ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
444 นาวสาวเพลินพรรณ พันธ์ณวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
445 นางสาวณัฐกฤตา หลานวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
446 นายชนะจิตร พานิชย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
447 นางสาววิชุดา คำสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
448 จ่าสิบเอกวิทยา เหี้ยมเหิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
449 นางสาวอัญธิกา พลศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
450 นางสาววิลาภรณ์ บุตรสะอาด ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
451 นายปริญญา กองสะดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
452 นางสาวสุดารัตน์ ชะยะมังคะกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
453 นางสาวสิริมา โคตรเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
454 นางสุธารักษ์ ไชยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
455 นางสาววัลลภา บุญงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
456 นางรัชฎาพร บุรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
457 นายคม จันทะวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
458 นางสาวถนอมศรี พวงโพธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
459 นายอภิศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ครู คศ.๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
460 นางธนพร แก้วชารุณ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
461 นายอภิรักษ์ สรรพโส รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
462 นางสาวพรรณิภา นาดี ครูชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
463 นางสาวชลธิชา มั่งสมบูรณ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
464 นางกัญญาภัค สิงหธวัช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
465 สิบเอกเอกภพ พระชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
466 นางสาววัชราภรณ์ ภูปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
467 นางสาวฌานทิพย์ วุฒิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
468 นางสาวจุฑาวรรณ ภูศรีฤทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
469 นางสาววรดา พรมนาไร่ ครูชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
470 นางวนิดา ศรีคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
471 นางพิชาณิการณ์ ธาราเสาวรถย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
472 นางภิญญดา สวัสดิกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
473 นางสาวชญานิษฐ์ รักการดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
474 นางสาวนนทยา บุญสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
475 นางสาวกรรณิกา ดวงหาคลัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
476 นางสาวสิริลักษณ์ ไชยคำจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
477 นางภรภัทร ศรีภิรมย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
478 นางสาวธิดารัตน์ ฉลาดกิจ ผช.จพง.การเงินและบัญชี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
479 นายพัฒนวิทย์ วงษ์สันต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
480 นายธีรภัทร ศรีชมภู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
481 นางสาวชัญญานุช ศรีสว่าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
482 นางสาวจตุพร อุปเท นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
483 นางสาวอังคณา คงใสยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
484 นางสาวณัฐสิรีพร แสนทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
485 นางสาวธิติยาภรณ์ ยวนใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
486 นายนวพล ทองคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
487 นางสาวพัชรินทร์ อนุญาหงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
488 นายจิรวัฒน์ พลศรีสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
489 นางสาวนิตยา คำมุงคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
490 นางสาวศิริรัตน์ คำมุงคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
491 นางสาวกนิษฐา นพเก้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
492 นางสาวอภิญญา คำฉกรรจ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
493 นายสมเกียรติ ชัยเฉลิม นักการภารโรง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
494 นายเฉลิมพร แดนเสนา นักการภารโรง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
495 นางสาววินัชดา วงษ์ภูธร แม่บ้าน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
496 นายวิเชียร ชาญณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
497 นางสาววาสนา พิทักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
498 นางศศิรดา บัวลอย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
499 นางสาวศิริภรณ์ เสริฐสาย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
500 นางสาวมัทนา ศรีสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
501 นางสาวจุฑามาศ นุ่นสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
502 นางสาวผุสดี สีหาสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
503 นางสาวสายไหม ขันอาสา ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
504 นายพรชิต ดีตา ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
505 นางวรินทร ธิติมูล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
506 นางสาวนิราวัลย์ ดรลาดพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
507 นางสาวสโรชา ตันอนุกูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
508 นางสาวณัฐพร สีสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
509 นางสาวนนธิยา คชวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
510 นายอนุชิต สุวรรณวาปี นักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
511 นางกัณณิกา อุนารัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
512 นางสาวอัญชลี สุเทวี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
513 นางสาวเจษฎินทร มาตย์เมือง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
514 นางพัชรพร แสนวงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
515 นางสุมาลี สุธรรม เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
516 นายกฤษดา ฉิมพงษ์ ผู้ช่วยครู โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
517 นางสาวโสรยา มณีเนตร ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
518 นายณภัทร หงษ์ศรีแก้ว ครูจ้างเหมาบริการสอน โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
519 นายสุบิน คำมุลนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
520 นางณิรดา เมืองนาง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
521 นางสาวอารีรัตน์ นุตะภิบาล อำนวยการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
522 นายสัมฤทธิ์ บุรัมย์ อำนวยการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
523 นายไมตรี ภูสอดศรี อำนวยการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
524 นางรมย์รวินทร์ ติณณ์ตระกูล อำนวยการจัดการแข่ขัน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
525 นางจุฑาทิพย์ สมเด็จ ควบคุมการจัดการแข่งขันและการประท้วง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
526 นางวราภร์ อุ่นเที่ยว จัดทำและตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
527 นางรัชดาภรณ์ ฟิเชอร์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
528 นางาสาวมยุรี โคตรวงศ์ ควบคุมการจัดการแข่งขันและการประท้วง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
529 นางสาวดวงแข มณีสุข ดูแลและบริการคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
530 นางปวีณา อินทะวงษา จัดทำและตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
531 นางสาวภัทรา ชนมาสุข รับลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
532 นางสาวศิรินทร แสนบัวคำ รับลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
533 นางณิรดา เมืองนาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสถิติ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
534 นายกฤษฎา ฤทธิ์นายม รับลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
535 นายสมพร กาญจน์แก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
536 นางยุพา เพ็ชรรักษา สถานที่และทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
537 นางสาวลำดวน จอมไธสงค์ ดูแลและบริการคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
538 นางสาวจินตนันท์ จันทสม รับลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
539 นางเสาวภา โคตรแสนลี ควบคุมการจัดการแข่งขันและการประท้วง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
540 นางจุฑารัธ วงศ์ใหญ่ รับลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
541 นางศิริพร บัวลอย จัดทำและตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
542 นายวัชรพงศ์ มุมอภัย สถานที่และทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
543 นางสาวปัณฑิตา เกษรศุกร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสถิติ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
544 นางสาวชวนชม ไชยสิทธิ์ ควบคุมการจัดการแข่งขันและการประท้วง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
545 นายพงฐ์ธร ทองแสน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
546 นางภัทรานิษฐ์ เลิศวานิชย์กุล ดูแลและบริการคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
547 นางสุจิตรา ไชยธงรัตน์ รับลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
548 นายเกรียง ไกรเพชร รับลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
549 นายอำนวย สิงภูมี สถานที่และทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
550 นางอรวรรณ ชัยชนะทรัพย์ ควบคุมการจัดการแข่งขันและการประท้วง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
551 นาสาวสุราณีย์ ปาจารย์ จัดทำและตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
552 นายเรวัตร กันหา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสถิติ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
553 นางจีรภา สุจริต เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
554 นางสาวขนิษฐา ไชยสิทธิ์ ดูแลและบริการคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
555 นางพรอุมา รุดชาติ จัดทำและตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
556 นายพรหมพิทักษ์ ศรีชนะ รับลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
557 นางสาวสุจิตตา หาสอดส่อง สถานที่และทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
558 นางนุทนาถ เจนวิพากย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสถิติ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
559 นายศุภษร ทาสีแสง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
560 นางสาววนิษา พรมรินทร์ ดูแลและบริการคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
561 นางสาวธิดารัตน์ เพียเทพ ดูแลและบริการคณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
562 นายวรวุฒิ หลักชัย รับลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
563 นางสาวภัทราวดี สุทธิอาจ รับลงทะเบียน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
564 นายอดุลจิตต์ ใจคำ สถานที่และทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
565 Traffic Officer จราจร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
566 นางสาวขวัญนภา ศรีชาติ จัดทำและตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
567 นางสาวธนาพร ศรีพละธรรม จัดทำและตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
568 นายเสกสรรค์ คนไว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
569 นางสาวสุลาวัลย์ ธนปราชญ์เปรื่อง ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
570 นางชมภู อุบลพิทักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
571 นางสาวอรกช จันทร์หอม ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
572 นางสาวศิริภัสสร ทาศิริ ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
573 นางสาวสุธาทิพย์ สวาทวงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
574 นายชินวุฒิ เอี่ยมโพธิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
575 นายเพชรรัตน์ บุปผา ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
576 นางสาวกมลรัตน์ วงษ์คำ ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
577 นายพงษ์รัตน์ ลีบาง ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
578 นางสาวกรวิกา ไชยรา ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
579 นางสาวจุฬาลักษณ์ นารอง ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
580 นายณรงค์ชัย บุญชาลี ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
581 นางสาวอนุธิดา พลชาลี ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
582 นายศักดา มูลคม นักการภารโรงโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
583 นางสาวนภาพร สิทธิเสนา เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
584 นางสณี มีกลอน เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
585 นายวัชรวิทย์ เนื่องมัจฉา ครูโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
586 นางหยกแก้ว มาพร ครูโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
587 นางมาลีวัลย์ กองหล้า มึนเลอร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
588 นางสาวปณตพร สุขแป ครูโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
589 นางสาวพรรณธิภา วีระชัย ครูโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
590 นางสาวดาวเรือง เก้ากระโทก ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
591 นางสาวบังอร ทากองบาง ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
592 นายกิตติวุฒิ สร้อยโสม ครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
593 นางนันทวนิช สุวรรณหงษ์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
594 นางสาวรุ่งอรุณ มังสา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
595 นางสาวหยกเงิน รักษางาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
596 นายพู่กัน ปรีดาธนโชติ ครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
597 นายลินดา แก้วสีทา ครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
598 นางสาวชนกกานต์ คำโนนคอม ครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
599 นางสาวปุณยาพร อำนวย ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑๐ อนุบาลหนูดี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
600 นาย An Meng อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
601 นาย Chen Hao อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
602 นายรัฐสรรค์ จันทรพิมพ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
603 นางสาวศศิธร ดอกจันทร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
604 นางสาวอรสุดา เวียงธงสารัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
605 นางปาริฉัตร พรมสอน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
606 นางสาวอนงครัตน์ บังศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
607 นางสาวแคททรียา เขาวงค์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
608 ดร.วรรณา เหล่าเขตกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
609 นายณัฐกิตติ์ แสงคำเรือง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
610 นางอรทัย สุดไกล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
611 ดร.ธีรพงศ์ แก้วมณี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
612 นางสาวยอดขวัญ ขันติยู อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน
613 อาจารย์ปิยนุช โทมล กรรมการ คณะกรรมการตัดสิน
614 ผศ.วชิรเกียรติ เบ้าทองจันทร์ ประธาน คณะกรรมการตัดสิน
615 Mr.Douglas Glenn Bast ประธาน คณะกรรมการตัดสิน

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.