หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

 

001 ภาษาไทย

1.  001 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-ป.6 2.  002 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3
3.  003 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 4.  033 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.3
5.  034 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4-ป.6 6.  035 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1-ม.3
7.  036 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.4-ม.6 8.  078 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น
9.  093 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ป.1-ป.3 10.  094 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ป.4-ป.6
11.  095 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ม.1-ม.3 12.  096 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1.  038 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2.  039 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3.  040 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  041 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
5.  079 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  042 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-ป.3 2.  043 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-ป.6
3.  044 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 4.  045 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6
5.  085 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 6.  097 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
7.  098 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 8.  099 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
9.  100 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 10.  101 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
11.  102 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  058 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1-ป.3 2.  059 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4-ป.6
3.  060 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-ม.3 4.  061 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4-ม.6
5.  083 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 6.  107 การประกวดแข่งขัน การตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6
7.  108 การประกวดแข่งขัน การตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  062 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1-ป.3 2.  063 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ป.4-ป.6
3.  064 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ม.1-ม.3 4.  065 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ม.4-ม.6
5.  084 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น

006 ศิลปะ

1.  013 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 2.  014 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3
3.  015 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 4.  016 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6
5.  017 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 6.  018 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ปฐมวัย
7.  019 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 8.  020 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
9.  021 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 10.  022 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
11.  066 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.1-ป.3 12.  067 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4-ป.6
13.  068 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.1-ม.3 14.  069 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.4-ม.6
15.  086 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น 16.  103 การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
17.  104 การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 18.  105 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
19.  106 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6

008 การงานอาชีพ

1.  010 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 2.  011 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3
3.  012 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 4.  023 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
5.  024 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 6.  025 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
7.  026 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 8.  027 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3
9.  028 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 10.  029 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6
11.  030 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 12.  031 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6
13.  054 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.1-ป.3 14.  055 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.4-ป.6
15.  056 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.1-ม.3 16.  057 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.4-ม.6
17.  076 การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 18.  080 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  004 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 2.  005 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
3.  006 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 4.  007 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
5.  008 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 6.  009 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6
7.  046 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.1-ป.3 8.  047 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.4-ป.6
9.  048 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 10.  049 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6
11.  050 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ป.1-ป.3 12.  051 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ป.4-ป.6
13.  052 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ม.1-ม.3 14.  053 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ม.4-ม.6
15.  070 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 16.  071 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
17.  072 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 18.  073 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ป.1-ป.6
19.  074 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ม.1-ม.3 20.  075 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ม.4-ม.6
21.  081 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดช่วงชั้น 22.  082 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ไม่กำหนดช่วงชั้น

013 ปฐมวัย

1.  037 การประกวดแข่งขันโครงงาน ปฐมวัย 2.  077 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย
3.  087 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก 4.  088 การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ปฐมวัย
5.  089 การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ปฐมวัย 6.  090 การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย
7.  091 การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 8.  092 การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย

 

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.