ที่ เขตเทศบาล ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 87 14 4 0 105
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 60 14 10 2 84
3 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 59 15 13 2 87
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 49 17 8 1 74
5 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 48 23 6 2 77
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 44 11 3 1 58
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 37 10 5 0 52
8 เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 36 12 10 2 58
9 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 33 17 8 5 58
10 เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 33 15 6 4 54
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 32 16 3 3 51
12 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 31 8 3 2 42
13 เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 30 11 3 3 44
14 เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 29 11 4 4 44
15 เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 28 21 8 5 57
16 เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 28 18 5 1 51
17 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 27 11 9 2 47
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 27 7 6 2 40
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 25 19 13 4 57
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 24 10 8 6 42
21 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 22 16 11 4 49
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 22 12 7 5 41
23 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 21 16 6 2 43
24 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 21 10 9 2 40
25 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 20 15 12 4 47
26 เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 19 12 9 3 40
27 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 19 10 4 1 33
28 เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 15 8 0 2 23
29 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 12 13 7 3 32
30 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา 12 12 8 6 32
31 เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 11 6 5 3 22
32 เทศบาลตำบลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 11 1 2 1 14
33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9 13 3 8 25
34 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 9 10 7 3 26
35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 9 10 7 3 26
36 เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 9 7 3 3 19
37 เทศบาลตำบลอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 9 6 1 2 16
38 เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 8 4 2 3 14
39 เทศบาลตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 8 3 3 2 14
40 เทศบาลตำบลนาด้วง จังหวัดเลย 8 3 2 2 13
41 เทศบาลตำบลพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 7 12 3 4 22
42 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 7 11 2 3 20
43 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 7 7 2 2 16
44 เทศบาลตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 7 7 1 1 15
45 เทศบาลตำบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 7 6 2 3 15
46 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 7 5 7 2 19
47 เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 7 4 3 2 14
48 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น 7 2 3 4 12
49 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 7 0 1 1 8
50 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 6 10 10 3 26
51 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 6 10 8 3 24
52 เทศบาลตำบลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 6 8 0 3 14
53 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 6 6 3 1 15
54 เทศบาลตำบลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 6 5 2 4 13
55 เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 6 4 5 1 15
56 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 6 2 3 1 11
57 เทศบาลตำบลกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น 6 1 7 1 14
58 เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 6 1 1 1 8
59 เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 5 6 5 3 16
60 เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 5 5 7 6 17
61 เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 5 4 1 14
62 เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 5 5 2 3 12
63 เทศบาลตำบลดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร 5 4 4 1 13
64 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 5 4 2 1 11
65 เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 5 3 2 4 10
66 เทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย 5 0 1 0 6
67 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น 5 0 1 0 6
68 เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา 4 7 3 2 14
69 เทศบาลตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 4 5 5 3 14
70 เทศบาลตำบลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 4 5 3 4 12
71 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 4 5 1 2 10
72 เทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด 4 4 3 2 11
73 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา 4 4 0 2 8
74 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 4 3 6 1 13
75 เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 4 2 4 2 10
76 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 2 2 5 8
77 เทศบาลตำบลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 4 2 1 3 7
78 เทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 4 2 1 1 7
79 เทศบาลตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 4 2 1 0 7
80 เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 4 2 0 0 6
81 เทศบาลตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา 4 1 2 1 7
82 เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี 4 1 0 3 5
83 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 10 3 4 16
84 เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 3 8 4 3 15
85 เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 3 6 4 1 13
86 เทศบาลตำบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 3 6 0 2 9
87 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี 3 5 1 2 9
88 เทศบาลตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 3 5 0 2 8
89 เทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร 3 4 2 3 9
90 เทศบาลตำบลท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ 3 4 1 3 8
91 เทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 3 4 0 2 7
92 เทศบาลตำบลนาเหล่า จังหวัดหนองบัวลำภู 3 4 0 2 7
93 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 3 3 3 2 9
94 เทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย 3 3 2 1 8
95 เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3 3 1 0 7
96 เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดอุดรธานี 3 2 2 5 7
97 เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 3 2 2 2 7
98 เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย 3 1 5 3 9
99 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย 3 1 5 3 9
100 เทศบาลตำบลนาดอกคำ จังหวัดเลย 3 1 1 2 5
101 อบต.ผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ 3 1 0 1 4
102 เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3 1 0 0 4
103 เทศบาลตำบลศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ 3 1 0 0 4
104 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 3 0 2 1 5
105 เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย 3 0 2 1 5
106 เทศบาตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม 3 0 0 0 3
107 เทศบาลตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 2 4 3 3 9
108 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 4 3 2 9
109 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ 2 4 1 1 7
110 เทศบาลตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 2 3 2 4 7
111 เทศบาลตำบลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 2 3 1 3 6
112 องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย 2 3 1 2 6
113 เทศบาลตำบลตะขบ จังหวัดนครราชสีมา 2 2 2 1 6
114 เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย 2 2 1 2 5
115 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 2 2 0 2 4
116 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 2 0 2 4
117 เทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น 2 2 0 0 4
118 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2 2 0 0 4
119 เทศบาลตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 2 2 0 0 4
120 เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 2 1 4 2 7
121 เทศบาลตำบลนาอาน จังหวัดเลย 2 1 2 2 5
122 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย 2 1 2 0 5
123 เทศบาลตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 2 1 1 2 4
124 เทศบาลตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 2 1 1 2 4
125 องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2 1 1 1 4
126 เทศบาลตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 2 1 1 1 4
127 เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู 2 1 1 0 4
128 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2 1 0 5 3
129 เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 2 1 0 0 3
130 เทศบาลตำบลกุดดินจี่ จังหวัดหนองบัวลำภู 2 0 4 3 6
131 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 2 0 1 1 3
132 เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 0 1 0 3
133 เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร 2 0 1 0 3
134 เทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 2 0 1 0 3
135 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 2 0 1 0 3
136 เทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดขอนแก่น 2 0 0 4 2
137 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก จังหวัดหนองคาย 2 0 0 1 2
138 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 2 0 0 0 2
139 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 2 0 0 0 2
140 เทศบาลตำบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 0 0 0 2
141 เทศบาลตำบลบัวงาม จังหวัดอุบลราชธานี 2 0 0 0 2
142 เทศบาลตำบลหนองแก จังหวัดขอนแก่น 1 6 0 2 7
143 เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 4 1 3 6
144 เทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 1 3 2 1 6
145 เทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย 1 2 2 7 5
146 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 1 2 1 2 4
147 เทศบาลตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร 1 2 1 0 4
148 เทศบาลตำบลน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ 1 2 0 1 3
149 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง จังหวัดขอนแก่น 1 1 1 1 3
150 เทศบาลตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 1 0 3 2
151 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู 1 1 0 0 2
152 เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 1 0 0 2
153 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 0 4 2 5
154 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม 1 0 1 2 2
155 เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 0 1 1 2
156 เทศบาลตำบลภูเรือ จังหวัดเลย 1 0 1 0 2
157 เทศบาลตำบลตาลเลียน จังหวัดอุดรธานี 1 0 0 0 1
158 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี 0 4 2 1 6
159 เทศบาลตำบลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 0 3 2 3 5
160 เทศบาลตำบลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 0 1 1 1 2
161 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 0 1 0 4 1
162 เทศบาลตำบลม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 0 0 2 1 2
163 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 0 0 0 1 0
164 เทศบาลตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนม 0 0 0 0 0
รวม 1,421 801 464 330 2,686