หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 002 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-14.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3 003 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
14.30-18.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 033 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-12.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 034 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 84

12 ก.ค. 2567
9.00-17.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 035 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-17.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 036 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-17.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 078 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-17.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 093 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10 094 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11 095 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 096 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00 เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.