หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[ ทั้งหมด   11 ก.ค. 2567   12 ก.ค. 2567   13 ก.ค. 2567   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ค. 2567

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 036 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-17.00
2 078 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-17.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 041 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 13 ก.ค. 2567 09.00
2 079 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 13 ก.ค. 2567 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 045 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00
2 085 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00
3 099 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4213 13 ก.ค. 2567 09.00-11.00
4 102 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) 13 ก.ค. 2567 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 083 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) 13 ก.ค. 2567 08.30
2 108 การประกวดแข่งขัน การตอบปัญหาคุณธรรม ม.1-ม.3 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 13 ก.ค. 2567 08.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 13 ก.ค. 2567 08.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 15
08.30-12.00
2 017 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-18.00
3 069 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.00
4 086 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 18
08.30-16.00
5 105 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 11
08.30-12.00
6 106 การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 13 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 09.00
2 025 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00
3 028 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00
4 031 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 13 ก.ค. 2567 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
2 009 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนปกติ 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00
3 072 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
4 075 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง อาคารไอยราสโมสร ห้อง อาคารไอยราสโมสร 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00
5 081 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม 13 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
6 082 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนอนุบาล 1 13 ก.ค. 2567 08.30-18.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 037 การประกวดแข่งขันโครงงาน ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 13 ก.ค. 2567 09.00
2 087 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 17207 13 ก.ค. 2567 09.00
3 092 การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โรงยิมบาสเก็ตบอล 13 ก.ค. 2567 09.00

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.