หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[ ทั้งหมด   11 ก.ค. 2567   12 ก.ค. 2567   13 ก.ค. 2567   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ค. 2567

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-14.00
2 003 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
14.30-18.00
3 034 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 84

12 ก.ค. 2567
9.00-17.00
4 035 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-17.00
5 095 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00
6 096 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 82

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 83 - 164
09.00 - 17.00
2 040 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 99

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 100 - 164
09.00 - 17.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 88

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 89 - 164
08.30-18.00
2 044 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
3 098 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4213 12 ก.ค. 2567 09.00-11.00
4 101 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) 12 ก.ค. 2567 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 107 การประกวดแข่งขัน การตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 12 ก.ค. 2567 08.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 064 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 12 ก.ค. 2567 08.30
2 065 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 12 ก.ค. 2567 08.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 11
08.30-12.00
2 015 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 12
13.00-18.00
3 018 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 90
09.00-12.00
4 020 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 100
08.30-12.00
5 021 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 38
13.00-16.30
6 068 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.00
7 104 การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 21
08.30-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 09.00
2 024 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
3 027 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
4 030 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-12.00
5 056 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ค. 2567 09.00-17.00
6 057 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคารอเนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 09.00-17.00
7 080 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมมุขมนตรี 12 ก.ค. 2567 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
2 008 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนปกติ 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
3 048 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
4 049 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 3, 4 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
5 050 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
6 051 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
7 052 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
8 053 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ลานกีฬา ท.12 ห้อง ลานกีฬา ท.12 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00
9 071 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
10 074 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง อาคารไอยราสโมสร ห้อง อาคารไอยราสโมสร 12 ก.ค. 2567 08.30-18.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 088 การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 17207 12 ก.ค. 2567 09.00
2 089 การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โรงยิมบาสเก็ตบอล 12 ก.ค. 2567 09.00

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.