หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 11-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

[ ทั้งหมด   11 ก.ค. 2567   12 ก.ค. 2567   13 ก.ค. 2567   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ก.ค. 2567

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-18.00
2 033 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-12.00
3 034 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 84

12 ก.ค. 2567
9.00-17.00
4 093 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00
5 094 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 127
9.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 038 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 11 ก.ค. 2567 09.00
2 039 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 82

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 83 - 164
09.00 - 17.00
3 040 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โดมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 99

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 100 - 164
09.00 - 17.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 042 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 08.30-12.00
2 043 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี โดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 88

12 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 89 - 164
08.30-18.00
3 097 การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) อาคาร 100 ปี ชั้น 4 ห้อง ADM408 11 ก.ค. 2567 09.30-11.30
4 100 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ห้องประชุม (อาคารอเนกประสงค์) 11 ก.ค. 2567 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 058 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1-ป.3 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) 11 ก.ค. 2567 08.30
2 059 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4-ป.6 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) 11 ก.ค. 2567 08.30
3 060 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-ม.3 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) 11 ก.ค. 2567 08.30
4 061 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.4-ม.6 สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (สนามกีฬาเวสสุวัณ) 11 ก.ค. 2567 08.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 11 ก.ค. 2567 08.30
2 063 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดมโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 11 ก.ค. 2567 08.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 013 การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-14.00
2 019 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 100
08.30-12.00
3 022 การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ห้องอุดรธานี ฮอลล์ เซนทรัลพลาซ่า ชั้น 4 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 28
13.00-16.30
4 066 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-12.00
5 067 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.00
6 103 การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีกิจกรรมแข่งขัน ทุ่งศรีเมือง 11 ก.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 25
08.30-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00
2 023 การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) โรงอาหาร (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
3 026 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ห้องประชุมไทยรัฐ 2 (อาคารรักษ์ถิ่นพัฒนาเมือง) ชั้น 2 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
4 029 การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 1 ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
5 054 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคาร 3 ชั้น 1 11 ก.ค. 2567 09.00-12.00
6 055 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00-17.00
7 076 การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี อาคารโดมอเนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 004 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ห้องประชุมหางนกยูง 11 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
2 007 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง พลายแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนปกติ 11 ก.ค. 2567 08.30-18.00
3 046 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 11 ก.ค. 2567 09.00 - 17.00
4 047 การประกวดแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคาร 3 ชั้น 2, 3 11 ก.ค. 2567 09.00 - 17.00
5 070 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อาคารเอนกประสงค์ 11 ก.ค. 2567 09.00 - 16.30
6 073 การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง อาคารไอยราสโมสร ห้อง อาคารไอยราสโมสร 11 ก.ค. 2567 08.30-18.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 077 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โรงยิมบาสเก็ตบอล 11 ก.ค. 2567 09.00
2 090 การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อาคารโดม 11 ก.ค. 2567 09.00
3 091 การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ก.ค. 2567 09.00

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001,Fax : 042-221-159, 042-326-456
E-mail : [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : สำนักการศึกษา โทร 092-2971165
1.นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ (084-0343344) 2.นายธนากร รัฐถาวร (089-7206819)
3.นายอภิรักษ์ สรรพโส (066-1561991) 4.นายวชิรพล ปากอุตสาห์ (083-6553689)
Copyright © 2012-2014 All right reserved.